Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-08-15 東半山 光明台 第01座 9 H 769 11.500 @14954 詳情 最近放盤
  2019-08-14 東半山 睦誠道12號 220.000 詳情 最近放盤
  2019-08-13 東半山 玫瑰新村 E座 2 2 2217 50.000 @22553 詳情 最近放盤
  2019-08-09 東半山 高寧大廈 19 H 14.200 詳情 最近放盤
  2019-08-08 東半山 高景大廈 14 C 11.580 詳情 最近放盤
  2019-08-08 東半山 嘉苑 D座 8 4 1344 26.000 @19345 詳情 最近放盤
  2019-08-07 東半山 玫瑰新村 B座 19 2 57.980 詳情 最近放盤
  2019-08-07 東半山 大坑道1號 17 B 711 12.600 @17722 詳情 最近放盤
  2019-08-02 東半山 永安閣 第02座 7 A 34.000 詳情 最近放盤
  2019-08-02 東半山 光明台 第02座 23 C 989 18.380 @18584 詳情 最近放盤
  2019-08-02 東半山 宏豐台4號A-D 1 4A 22.000 詳情 最近放盤
  2019-08-01 東半山 嘉苑 B座 20 3 1375 28.230 @20531 詳情 最近放盤
  2019-07-29 東半山 高寧大廈 19 H 14.200 詳情 最近放盤
  2019-07-26 東半山 上林 第02座 27 D 22.550 詳情 最近放盤
  2019-07-25 東半山 玫瑰新村 A座 11 2 72.500 詳情 最近放盤
  2019-07-24 東半山 嘉苑 D座 8 4 1344 26.000 @19345 詳情 最近放盤
  2019-07-23 東半山 龍華花園 第01座 20 D 1209 23.300 @19272 詳情 最近放盤
  2019-07-22 東半山 高景大廈 15 D 13.800 詳情 最近放盤
  2019-07-18 東半山 肇輝台8號 5 C 2142 39.000 @18207 詳情 最近放盤
  2019-07-18 東半山 嘉苑 B座 8 3 1375 25.000 @18182 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.